GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập theo Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Trung tâm có chức năng giúp Sở Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của tỉnh, bao gồm: Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh và hệ thống cơ sở hạ tầng mạng phục vụ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin; Xây dựng quản lý, duy trì phát triển mạng máy tính của tỉnh; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin, truyền thông cho cán bộ, công chức, viên chức, Doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhằm đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2013, tách phòng Biên tập Cổng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ra thành lập Trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Sau khi chia tách và thành lập trung tâm Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông được kiện toàn tổ chức bộ máy theo quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Về tổ chức bộ máy: Hiện tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có 01 Giám đốc, 02 Phó giám đốc và 03 phòng chuyên môn nghiệp vụ là: Phòng Kỹ thuật, phòng Đào tạo và Chuyển giao công nghệ, phòng Hành chính - Tổng hợp, với tổng số 14 cán bộ viên chức và hợp đồng các loại. Có 01 tổ Đảng gồm 8 đảng viên, 1 tổ Công đoàn gồm 14 đoàn viên và 01 phân đoàn thanh niên gồm 11 đoàn viên.

Trong quá trình hoạt động và triển khai các nhiệm vụ, tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông luôn đoàn kết, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter