Yên Bái ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh

Ngày xuất bản: 05/04/2017 3:36:00 CH
Lượt đọc: 49515

CTTĐT - Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quy chế hoạt động theo Quyết định 521/QĐ-BCĐ ngày 3/4/2017.

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin.

Theo đó, nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban Chỉ đạo được quy định chi tiết theo từng vị trí. Cụ thể, Trưởng Ban phải chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT về các hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo theo đúng chức năng, nhiệm được quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo.

Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, thay mặt Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được phân công, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trước Trưởng ban về các hoạt động của Ban Chỉ đạo và các nhiệm vụ được giao; Trực tiếp chỉ đạo Cơ quan thường trực triển khai các hoạt động theo quyết định của Trưởng ban.

Thường trực Ban Chỉ đạo gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên thưòng trực và Tổ trưởng Tổ giúp việc có nhiệm vụ: Giúp Trưởng ban giải quyết những vấn đề đột xuất, thời gian gấp rút, khẩn cấp hoặc những vấn đề có phạm vi ảnh hưởng không lớn trên địa bàn trong điều kiện chưa tổ chức được cuộc họp Ban Chỉ đạo hoặc Trưởng ban thấy không cần thiết phải họp phiên toàn thể.

Trong trường hợp những nội dung chưa có sự thống nhất cao trong Thường trực Ban Chỉ đạo thì Trưởng ban triệu tập họp thêm một số thành phần hoặc toàn Ban chỉ đạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực CNTT của tỉnh. Chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT ở các ngành, địa phương được phân công phụ trách. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu và đề xuất các nội dung, các vấn đề kịp thời với Ban Chỉ đạo....

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thông qua hoạt động thường xuyên và các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về những nhiệm vụ được phân công....

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/4/2017 và thay thế Quyết định số 267/QĐ-BCĐCNTT ngày 15/5/2006 của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh về việc Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Yên Bái.

                                                                                                                                                                                                     Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter