PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP


 

 1. Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Hường 

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3892.209

+ Di động: 0983.019.595

+ Email: phamthithuhuong.tttt@yenbai.gov.vn

 

 2. Phó trưởng phòng - Kế toán: Đinh Thị Hải 

http://yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin2/image/anhthe/chi-hai.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3892.209

+ Di động: 0949.809.809

+ Email: dinhthihai@yenbai.gov.vn

 

 3. Phó Trưởng phòng: Trịnh Thị Phượng

http://yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin2/image/anhthe/trinhtuan.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3892.209

+ Di động: 0985.137.348

+ Email: trinhthiphuong@yenbai.gov.vn

  

 4. Cán bộ: Nguyễn Thành Trung 

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3892.209

+ Di động: 0948.070389

+ Email: nguyenthanhtrung@yenbai.gov.vn

  

+ Chức năng: Phòng Hành chính - Tổng hợp có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo Trung tâm phối hợp các hoạt động chung giữa các phòng chuyên môn trong Trung tâm; Làm đầu mối quan hệ với các đơn vị khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm ; thực hiện công tác tổng hợp, điều phối theo chương trình, kế hoạch làm việc và thực hiện công tác tổ chức, hành chính, quản trị đối với Trung tâm, đảm bảo tính thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả. Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện chức năng quản lý: công tác tổ chức viên chức - lao động thực thi công vụ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tiền lương, nâng ngạch, bậc công chức, viên chức, thi đua, khen thưởng; bảo vệ chính trị nội bộ đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.

+ Nhiệm vụ: Tổng hợp xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm cho Lãnh đạo Trung tâm và đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức thực hiện các công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; xây dựng các quy chế của Trung tâm và đôn đốc thực hiện sau khi được ban hành; Tham mưu về công tác tổ chức và cán bộ, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách và chế độ đãi ngộ đối với  cán bộ, viên chức; tham mưu về công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật; Tham mưu giúp Lãnh đạo Trung tâm thực hiện công tác thi đua khen thưởng, quản lý công tác kế toán, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ; lập kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm trình Lãnh đạo Trung tâm xem xét; Tiếp đón hướng dẫn khách đến  thăm và làm việc; trang trí khánh tiết, phục vụ, chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cho các hội nghị, cuộc họp của Trung tâm; Quản lý công văn đến, công văn đi, hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ quản lý và sử dụng con dấu... theo qui định của công tác văn thư, lưu trữ; Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong Trung tâm; Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức trong Trung tâm.

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter