Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin: cần nhiều giải pháp

Ngày xuất bản: 28/04/2017 10:21:00 SA
Lượt đọc: 49930

 Thời gian qua, việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được quan tâm triển khai.

 

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tương đối hoàn thiện và đầy đủ, về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và phục vụ cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay. Cụ thể, 100% các cơ quan hành chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã có mạng nội bộ và được kết nối Internet băng thông rộng. 92,6% cán bộ, công chức các cơ quan cấp tỉnh được trang bị máy tính, tỷ lệ này ở cấp huyện đạt 88%. 100% các cơ quan, đơn vị đã có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Hệ thống phần mềm điều hành tác nghiệp đã được hướng dẫn và triển khai tại 47 đơn vị, trong đó có 19 sở, ngành và 9 huyện, thị xã thành phố và một số cơ quan, tổ chức khác. Việc triển khai phần mềm bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý điều hành, góp phần giảm chi phí giấy tờ, tăng hiệu quả xử lý công việc.

Hệ thống thư điện tử của tỉnh đã cấp đến 100% cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, huyện tuy nhiên chỉ có 60% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử được cấp.

Đối với triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến đa số đều ở mức 2. Dịch vụ công trực tuyến mức 3 mặc dù đã được triển khai tại một số sở như Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Thông tin và Truyền thông nhưng nhìn chung còn rất thấp.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Yên Bái đã được chú trọng. Việc tiển khai các phần mềm bản quyền virus và các biện pháp phòng ngừa đã thực sự được quan tâm. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế do mức đầu tư đối với hoạt động an toàn, an ninh thông tin còn thấp so với tốc độ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, sự chênh lệch giữa các cơ quan đơn vị vẫn còn khá phổ biến. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cũng còn nhiều hạn chế đặc biệt là việc triển khai các dịch vụ công. Việc quan tâm tới đội ngũ cán bộ làm công nghệ thông tin cũng chưa được chú trọng, chưa có chế độ ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, thời gian tới, Yên Bái sẽ tăng cường các giải pháp triển khai phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung một cách đồng bộ đi đôi với tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia vào việc thực hiện các thủ tục hành chính công của tỉnh. 

                                                                                                                                                                                                                                                           Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter